Pentru profesionisti in sanatate

Legislație din domeniul sanitar

- Legea 95/2006- privind Reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea drepturilor pacientului  nr. 46/2003 din 21/01/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 51 din 29/01/2003

- OMS Nr. 1.410/12.12.2016 - Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

- OMS nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

- OMS Nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

- Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personl si libera circulatie a acestor date , cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul MS  nr. 446/2017 –  Procedurile, standardele şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor.

- Ordinul Presedintelui A.N.M.C.S. nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unitătilor sanitare acreditate

- SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.”

- SR EN 15224:2013 - Servicii de ingrijire a sanatatii, Sisteme de management al calitatii,

- Cerinte pe baza EN ISO 9001:2008

- Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare.

- HG   Nr. 451 din  1 aprilie 2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a -Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

-- Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la   cadavre in vederea transplantului,

- OMS numarul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, in vigoare de la 02.09.2016

- OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

- OMS nr. 1226 / 2012 privind Normele de gestionare a deseurilor provenite din activitatea medicală

- HG nr 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

- Ordin nr. 397-836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/201 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

- HG nr. 140 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019