Politica de confidentialitate

Politica GDPR

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂRE SC MECCLINIC SRL – Centrul Medical Santul Nicolae

 1. INTRODUCERE

Site ul mecc linic.ro este gazduit la SC ACRON SOFT SRL , persoana juridica cu sediul in Romania.

Prezenta notă de informare prezintă modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către unitatea noastra (CENTRUL MEDICAL SF. NICOLAE“) şi în care noi ne asigurăm ca datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent.

Noi, împreună cu colaboratorii noştri respectăm datele dumneavoastră cu caracter personal şi luăm în serios respectarea acestora. Prioritatea noastră este ca în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, să asigurăm un mediu transparent şi sigur pacienţilor noştri, pentru care personalul unităţilor noastre, colaboratorii şi partenerii noştri îşi declară în mod ferm susţinerea.

 1. SEMNIFICAȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA NOTĂ DE INFORMARE

Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – instituție publică independentă care, conform legii, are atribuții referitoare la supravegherea respectării legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care se referă la originea rasială și religia unei persoane, datele genetice, datele biometrice, datele privind starea de sănătate a unei persoane, precum și orientarea sexuală a unei persoane.

Colaboratori – persoană sau instituție care are încheiat un contract de colaborare cu operatorul de date cu caracter personal și care prestează servicii operatorului de date.

Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare (de exemplu: nume, date de localizare) ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice sau culturale. În nouțiunea de date cu caracter personal sunt incluse numele și prenumele pacientului, adresa de domiciliu sau de reședință a acestuia, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul numeric personal, vârsta, sexul, diagnosticul stabilit, datele genetice.

Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ. În conexiunea cu dumneavoastră, unitatea noastră este operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Persoană vizată – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Prelucrare a datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE UNITATEA NOASTRĂ LEPRELUCREAZĂ

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, furnizate de aparținători sau rezultate în urma prestării serviciilor medicale de către noi. Datele prelucrate includ următoarele categorii:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile): boli anterioare, analize și medicamente adminstrate, analize și alte servicii pe care le accesați de la noi, rezultatele analizelor pe care le efectuăm, tratamentul pe care vi-l administrăm sau prescriem; recomandări medicale; date din dosarul medical (Foaia de observație), inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră (părinți, copii, minori aflati în întreținere etc), date biometrice;

Date personale: nume, prenume, sex, data nașterii, cetățenia, starea civilă, înregistrări video (în incintele nostre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video, acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere), cod numeric personal (CNP), CID, număr card sanătate, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate;

Date de contact: adresa de domiciliu și/sau reședință, număr de telefon, adresa de email;

Date referitoare la plata serviciilor prestate: adresa de facturare, număr cont IBAN, număr card bancar, numele și prenumele titularului de cont/card, în cazul în care altă persoană achită serviciile în numele dumneavoastră;

Date profesionale: statut social (angajat, pensionar, liber profesionist, etc), apartenența la o profesie, angajator;

Date cu privire la asigurări – calitatea de asigurat/ neasigurat;

Opinii, viziuni (pot include date sensibile) cum ar fi: orice opinie și viziune pe care ni le transmiteți sau pe care le postați public despre noi pe rețelele sociale sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice, religia (în cazul pacienților internați).

După cum reiese din lista enumerată mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane, cum ar fi istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

 1. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cele mai multe informații sunt furnizate de către dumneavoastră atunci când semnați un contract de prestări servicii sau când vă internați in spitalul nostru, sau când folosiți serviciile noastre medicale.

Încercăm în mod constant să păstrăm evidența datelor dumneavoastră cât mai corectă și la zi. Pentru aceasta desfășurăm în mod continuu o campanie de strângere și actualizare a datelor dumneavoastră.

 1. TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ALTELE DECÂT CELE SENSIBILE)

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).

Sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care vă comunicăm informatii necesare pentru protejarea starii dumneavoastre de sanatate.

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal

Având în vedere specificul activităţii noastre (prestare de servicii medicale), este normal să colectăm sau să prelucrăm si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal.

Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:

–      atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacităţii de muncă a dumneavoastră (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială.

-putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).

-în cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; de exemplu: protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României.

-în situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

 1. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:

prestarea de servicii medicale către dumneavoastră: prestarea serviciilor medicale; înregistrarea serviciilor medicale prestate, inclusiv oferirea de servicii promoţionale sau informatii despre promotiile noastre; comunicarea cu dumneavoastră cu privire la serviciile oferite; programări; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră (cu privire la rezultatele serviciilor prestate sau – în cazurile de medicina si psihologia muncii– furnizarea documentelor legale catre angajatorul dumneavoastră);

gestiunea financiară: eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte;

– ndeplinirea obligaţiilor noastre legale: îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;

– supravegherea spațiilor: sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor;

soluţionarea disputelor: formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute;

comunicări de marketing: comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind serviciile medicale disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea altor informaţii care v-ar putea interesa;

gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei): gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;

sondaje: realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre;

îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor: identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră;

selecția personalului (colectări de CV-uri);

întocmirea și executarea contractelor de muncă pentru angajați.

 1. CUI VOM FACE CUNOSCUTE DATELE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Nu este posibil să vă oferim la acest moment informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare pacient în parte.

În continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi;

angajatorul dumneavoastră – în legătură cu evaluarea capacității dumneavoastră de muncă pentru scopuri legate de medicina si psihologia muncii, dar numai in limita informatiilor stabilite prin dispozitiile legale, fiind excluse informatiile cu privire la rezultatul investigatiilor medicale realizate;

medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale; fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră;

contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri, din România sau din străinătate – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi sau cu altă companie din grupul nostru să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră;

-orice achizitori sau posibili achizitori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din

România sau din alt stat – în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate;

autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă;

asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în unitatile noastre;

orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru sau al altei companii din grupul nostru în instanță;

partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, asigurători.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (îi) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 1. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE

O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

În cazuri speciale, în vederea efectuării unor analize specializate, transmitem datele cu caracter personal către centre medicale din afara României, inclusiv SUA, dar numai la solicitarea și cu acordul în prealabil al pacienților noștri.

 1. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal pentru o perioadă cuprinsa intre 6 luni si 10 ani in cazul documentelor medicale.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate in arhivarea electronica.

 1. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm.

Am implementat, în special, următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

măsuri tehnice specifice: am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată;

back-up-uri şi audituri de securitate: lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora. Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm securizat pentru minimum șase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienţilor noştri şi ale altor persoane;

instruirea personalului: ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;

restrângerea accesului la date: restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate;

minimizarea datelor: ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le  prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă;

politici dedicate: adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților  noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor;

asigurarea exactității datelor dumneavoastră: este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm;

controlul furnizorilor noştri de servicii: introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, noi nu putem garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Conform legislației în vigoare, beneficiați de o serie de drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Tratăm drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luam toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora;

Dreptul la rectificare. Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, aveţi dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate.

– Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi posibilitatea de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a ne cere să restricţionăm  prelucrarea datelor dumneavoastră dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • contestaţi exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;
 • prelucrarea este ilegală – deși aveţi dreptul ca datele dumneavoastră să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), vă opuneţi ştergerii și, în schimb, să ne solicitaţi să restricţionăm utilizarea lor;
 • nu mai avem nevoie de acele date, dar dumneavoastră ni le solicitaţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță.

Cu toate acestea, vom continua să prelucrăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricționată de dumneavoastră dacă și în măsura în care:

 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • prelucrarea este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Puteți obține de la noi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, pentru a le utiliza în scopurile în care doriţi și a putea să le transferaţi dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur și facil.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră  în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

De asemenea, puteți exercita oricare dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) prin descărcarea și completarea formularului disponibil in receptie. După completarea acestuia îl puteți trimite la adresa de email sau depune fizic la recepția noastra

Important!

Toate aceste drepturi pot să fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau pe email, datele necesare de contact regăsindu-se pe site.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – În cazul în care consideraţi că drepturile Dvs. privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Emailanspdcp@dataprotection.ro

Centrală Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROTECȚIA DATELOR DVS. PERSONALE?

Societatea noastra, respectiv SC MECCLINIC SRL

, este responsabila de protecția datelor Dvs. personale. Sediul său este în Craiova, Strada IMPARATUL TRAIAN nr. 93. Pentru orice comentarii sau sugestii cu privire la prezenta notificare vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de pe site. Suntem foarte preocupați de securitatea datelor Dvs. personale și vă vom răspunde într-un termen maxim de 5 (cinci) zile lucrătoare.

TRANSFERUL DATELOR DVS. PERSONALE? CUM ȘI CĂTRE CINE?

În scopul realizării unuia sau mai multor activitati din cele menționate mai sus, există posibilitatea dezvăluirii datelor dumneavoastră cu caracter personal unor furnizori externi sau interni (”Persoane împuternicite de operator”).

Totodată, ne asigurăm de colaborarea, în temeiul unui angajament de confidențialitate, cu persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor Dvs. să respecte cerinţele prevăzute de legislația aplicabila, dar şi să asigure protecţia corespunzatoare a drepturilor privind datele Dvs. cu caracter personal.

Pentru a putea asigura buna desfășurare a relațiilor noastre contractuale, datele Dvs. personale vor putea fi transferate:

 • Către terți (de exemplu, consultanți ai societatii noastre);
 • Către un furnizor de servicii.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu persoane imputernicite și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii de facturare – nume, prenume, cnp
 2. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 3. Servicii juridice – nume, prenume, adresă livrare/facturare, date identificare, telefon e-mail, corespondenta, inregistrari audio/video.

Dorim să ne asigurăm că datele Dvs. personale sunt stocate și transferate într-o modalitate care să le asigure securitatea adecvată.

 1. CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați, să vă răspundem la reclamații sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la serviciile noastre medicale care v-ar putea interesa.

 1. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

TEMEIURI JURIDICE PENTRU PROCESAREA DATELOR DVS. PERSONALE

Regulamentul prevede o serie de modalități prin care putem procesa datele Dvs. personal în mod legal, astfel cum acestea sunt descrise în cele ce urmează.

 • Procesarea are ca temei juridic executarea contractului

Articolul 6, alineatul (1) din Regulament prevede că “prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: […] b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

Prin urmare, ne bazăm pe acest temei juridic pentru a procesa datele Dvs. personale pentru a ne permite să executăm atât obligațiile noastre contractuale, cât și și obligațiile noastre față de terți, dar și pentru a ne asigura că îndepliniți în mod corespunzător obligațiile Dvs. față de noi.

 • Procesarea are ca temei juridic o obligație legală

Pe lângă obligațiile noastre contractuale, suntem ținuți și de alte obligații legale pe care trebuie să le respectăm. Articolul 6, alineatul (1), litera (c) din Regulament prevede că vă putem prelucra datele personale în cazul în care această prelucrare „este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși.”

Un exemplu de obligație legală pe care trebuie să o respectăm este obligația noastră de a colabora cu autoritățile fiscale.

 • Procesarea are ca temei juridic un interes legitim

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament explică faptul că putem prelucra datele Dvs. în cazul în care acestea „sunt necesare pentru scopurile intereselor legitime urmărite de [noi] sau de către o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau de drepturile sau libertățile fundamentale ale [Dvs.] care necesită protecție a datelor cu caracter personal. ”

Considerăm următoarele ca exemple neexhaustive de activități de procesare a datelor Dvs. personale conform intereselor noastre legitime:

 1. pentru scopurile noastre administrative interne;
 2. pentru a împiedica utilizarea neautorizată a informațiilor și echipamentelor noastre;
 3. în vederea realizării investigațiilor privind presupuse abateri; și
 4. pentru stabilirea, exercitarea sau susținerea revendicărilor legale.
 • Procesarea are ca temei juridic consimțămîntul liber exprimat

În anumite circumstanțe, vom obține consimțământul Dvs. de opt-in (înscriere voluntară) înainte de a ne asuma anumite cerințe privind prelucrarea datelor Dvs. personale.

Articolul 4 alineatul (11) din Regulament prevede că acordul opt-in este „orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc„.

În limbaj simplu, aceasta înseamnă că:

 1. trebuie să vă exprimați consimțământul liber, fără să vă punem sub orice presiune;
 2. trebuie să știți pentru ce vă exprimați acordul – așa că vă asigurăm că vă vom oferi suficiente informații;
 3. trebuie să întreprindeți măsuri specifice pentru a ne da acordul Dvs. – este foarte probabil să vi se ceară să completați o căsuță de bifare pentru a ne asigura că această cerință să fie îndeplinită într-o manieră clară și fără ambiguitate.

Actualizari ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna august 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

Politica de utilizare cookies

Ce sunt cookies:

Pentru a imbunatati continuu experienta de utilizare a site-ului www.perfectouch.ro folosim cookies. Cookies sunt fisiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plaseaza local pe hard disk-ul utilizatorului. Folosim cookies pentru a intelege mai bine modul in care utilizati site-ul, pentru a personaliza aceasta experienta si a va face urmatoarea vizita mai placuta.

Ce cookie-uri folosim?

– _ga si _gid colecteaza date in Google Analytics. Cu ajutorul lor aflam felul in care utilizati site-ul nostru si ne ajuta sa aducem imbunatatiri. Informatiile colectate sunt intr-o forma anonimizata – PHPSESSID – este un cookie functional si contine informatii despre sesiunea user-ului. Mai este numit si “cookie de sesiune” si dispare atunci cand inchizi pagina noastra – cookieconsent_status – este cookie-ul care tine minte ca ai acceptat politica noastra de confidentialitate si de cookie pentru ca data viitoare sa nu mai apara bara de jos de accept. Toate datele colectate de cookie sunt anonime si nu fac legatura intre informatii si o persoana fizica/juridica.

Cum folosim aceste cookie?

– Analize de performanta si eficienta a site-ului – Cookie-uri pentru targetare georgrafica. Ne asiguram ca primesti doar ofertele din zona ta de interes – Cookie-uri de inregistrare pentru o functionalitate buna a site-ului – Comunicare mai eficienta de marketing

Date personale si cookie

Nu colectam informatii cu caracter personal pentru utilizare folosind cookie. Cookie-urile stocheaza informatia local pe dispozitivul utilizatorului, iar informatiile folosite in analiza, remarketing si targetare sunt anonimizate.

 

Puteti refuza cookie-urile

– Puteti refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setarilor corespunzatoare de pe browser-ul dvs. Va rugam sa retineti faptul ca daca faceti acest lucru este posibil sa nu puteti utiliza functionalitatea deplina a acestui site. – Setari de cookie in Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955 – Setari de cookie in Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies – Setari de cookie in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en – Setari de cookie in Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Link-uri utile:

– Microsoft cookie guide: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx – All about cookies: http://www.allaboutcookies.org/ – http://www.youronlinechoices.com/ro/